Категории за граждани / НПО

  • Спорт и гражданско общество

    NEED UPDATE => община с население под 10 000 жители с най-голям напредък в сферата на устойчивото управление на водите;
    NEED UPDATE => община с население над 10 000 жители с най-голям напредък в сферата на устойчивото управление на водите;

    Въпросник във формат :