Регламент

Стратегията „Европа 2020“ и нейната водеща инициатива „Европа за ефективно използване на ресурсите“ изисква всички ресурси да се управляват устойчиво ― от суровините до енергията, водата, въздуха, земята и почвата. Необходимо е да се постигнат важни цели в борбата с изменението на климата, а биологичното разнообразие и зависещите от него екосистемни услуги да бъдат защитени, оценени и в голямата си част възстановени. Постигането на тези глобални цели е възможно единствено, чрез постигането им в местните общности, за което отговорност носят местните власти.

Посолството на Франция в България, с адрес ул. Оборище 29, София, организира конкурс със заглавие „ЕКООБЩИНА”, който има за цел да награди българските общини, които са най-ангажирани с целите на устойчивото развитие и борбата с глобалното затопляне на климата.

„ЕКООБЩИНА” се организира в партньорство с:

  • Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
  • Министерството на околната среда и водите;
  • Националното сдружение на общините в Република България;
  • Асоциацията на еколозите от общините в България;
  • Центърът за енергийна ефективност Енефект;
  • Фондът за енергийна ефективност и възобновяеми източници;
  • Сдружението Еконергия;
  • Българската асоциация по водите

С подкрепата на Европейския съюз в рамките на ОП „Околна среда” 2014-2020,

И под високия патронаж на Президента на Република България.

Той има за цел да популяризира постиженията в областта на управлението на отпадъците, управлението на водите, устойчивата мобилност и енергийната ефективност и  да отличи онези общини, които успяват да постигнат целите за опазване на околната среда по ресурсно ефективен и икономически устойчив начин. Инициативата ще допринесе за популяризирането на добри практики, които да бъдат последвани и внедрени от други общини.

Цялата информация за конкурса ще бъде публикувана на официалния сайт на „ЕКООБЩИНА”: www.ecoobchtina.bg

Конкурсът е отворен за участието на всички български общини, които в края на първия етап на конкурса изпълнят всички условия по-долу:

  • да са участвали в поне един от четирите семинара, организирани от Посолството на Франция в България в рамките на конкурса;
  • да са изпратили до Посолството по поща или по електронен път надлежно попълнен въпросника (съответстващ на категорията, в която общината кандидатства за званието ЕКООБЩИНА), който ще бъде публикуван на сайта на конкурса ecoobchtina.bg.

Участниците в конкурса се задължават да предоставят чрез въпросниците вярна и възможно най-точна информация. Подаването на информация, съдържаща груби грешки, може да бъде санкционирано от журито и/или организаторите чрез дисквалифициране на кандидатурата без възможност за обжалване.