Оценяване

Съставът на журито включва компетентни лица, посочени от организаторите. То обаче отсъжда като независимо жури. Неговите решения не подлежат на обжалване.

Журито ще отсъди въз основа на информацията, съдържаща се във формулярите, и своите познания. То ще вземе под внимание следните критерии:

  • действителни постижения на общините в четирите разглеждани области;
  • проекти за следващите две години;
  • значимост на средствата, отделени за разглежданите области, спрямо наличния ресурс;
  • измерение партньорство, съгласуване и комуникация с всички съответни заинтересовани страни (граждани, сдружения, предприятия, други общини…) при изработването и провеждането на политиките;
  • оригиналност на инициативите.

Връчването на наградите ще се състои на церемония в София, която ще се проведе с участието на всички партньори на „ЕКООБЩИНА” през есента на 2016 г. 8-те общини лауреати ще получат следните награди:

  • трофей „ЕКООБЩИНА”;
  • четиридневно учебно пътуване във Франция за двама представители на общината лауреат. Датите на посещението ще бъдат определени с общото съгласие на Организатора и общината бенефициент.

График на дейностите:

  • първа фаза– семинари и подаване на въпросниците – до 30 юни 2016 г.
  • втора фаза – решение на журито – лято 2016 г.
  • трета фаза – връчване на наградите – есен 2016 г.

Точка, свързана с личните данни. Някои елементи от въпросниците обхващат лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Тези данни имат за цел единствено предоставянето на постоянна информация за хода на конкурса на участниците и, при съгласие от тяхна страна, получаването на информация по други теми. Те няма да бъдат предоставяни на други лица освен организаторите и журито. Съгласно законодателството, участниците имат право на достъп и коригиране на тези лични данни.

here you can get custom essays

Тяхното събиране е при все това необходимо с оглед успешното провеждане на конкурса.

Участието в конкурс „ЕКООБЩИНА” е допустимо след изричното приемане на целия настоящ регламент. Организаторът си запазва правото да го тълкува и/или изменя по своя преценка.