Представяне и участие

ЕКООБЩИНА е плод на споделена от Франция и България амбиция: за действия при хоризонтален подход и в партньорство с цел общините да бъдат насърчени за изпълнението на образцови проекти в сферата на устойчивото развитие. Обединявайки около „устойчивия град” местни власти, институции, сдружения и представители на частния сектор, конкурсът ЕКООБЩИНА има за цел да благоприятства работата в мрежа, трансфера на добри практики, да повиши осведомеността на гражданите и да стимулира провеждането на местни политики, щадящи в по-голяма степен нашата околна среда, като бъде използван френско-българският опит в сферата на градските услуги.

През последните години България отбеляза значителен напредък в сферата на градското развитие, по-специално след присъединяването си към Европейския съюз. Европейската регионална политика позволи в съчетание със средства от националния бюджет финансирането на съществени инвестиции в инфраструктура. Обезлюдяването на селските райони, крехката, дори недостатъчна налична инфраструктура и въвеждането на достиженията на общностното право действително увеличиха необходимостта от градски услуги, които да са в състояние да гарантират в дългосрочна перспектива удовлетворяваща жизнена среда за едно градско население, което е нараснало двойно за близо 50 години.

Същевременно, спешната необходимост от ограничаване на екологичното въздействие на човешките дейности получи признание в международен план, като на градовете бе отредена решаваща роля,  съсредоточена около четири ключови области: управление на водите, управление на битовите отпадъци, мобилност и енергийна ефективност на сградите. Устойчивост, която се налага и като фактор за конкурентоспособност и стабилност за градовете в едно глобализирано пространство: тя гарантира на жителите добро качество на живот, генерира дейности с траен характер, конкурентоспособни, с висока добавена стойност и с местно измерение.

Ето защо ЕКООБЩИНА извежда на преден план ангажираността на българските общини, икономически двигател на страната, в изброените области, които съответстват на четирите категории на конкурса. Във всяка категория, община с население под 10 000 жители и община с население над 10 000 жители ще бъдат отличени за техните образцови инициативи от независимо жури, съставено от български експерти. Всички общини могат да подадат своята кандидатура, изпращайки съответните въпросници и спазвайки регламента на конкурса. Гражданите от своя страна могат да насърчат изпълнението на иновативни устойчиви проекти, като подкрепят кандидатурата на своята община в социалните мрежи.

Общините са поканени да вземат участие в семинарите ЕКООБЩИНА, които ще представят всяка една от тематиките на конкурса и ще се проведат с участието на международни експерти. Градовете лауреати ще получат званието „ЕКООБЩИНА 2016”, а техният екип ще се възползва от възможността да участва в учебно пътуване във Франция, за да почерпи опит от френските експертни знания и практически поуки.